09121029566
روش تهیه شربت با بهترین گیاهان داوریی

روش تهیه شربت با بهترین گیاهان داوریی

در پزشکی کهن،داروها از گیاهان بدست می آمدند.در تولد رستم موبد پزشک،به دستور سیمرغ مرهمی از کوبیدن گیاهی مخصوص و آمیختن آن با شیر و خشک کردن آن در سایه،ساخته و بر زخم عمل رودابه می گذارد.

ارسال نظر