09121029566
بهترین و قوی ترین گیاهان دارویی

بهترین و قوی ترین گیاهان دارویی

در پزشکی کهن،داروها از گیاهان بدست می آمدند.در تولد رستم موبد پزشک،به دستور سیمرغ مرهمی از کوبیدن گیاهی مخصوص و آمیختن آن با شیر و خشک کردن آن در سایه،ساخته و بر زخم عمل رودابه می گذارد.

ارسال نظر